Τρίτεκνες οικογένειες

ΝΟΜΟΣ 3454 (ΦΕΚ Α΄ 75 7-4-2006)

 1. Στη μητέρα που αποκτά τρίτο τέκνο από την 1η Ιανουαρίου 2006

Δίδεται εφάπαξ παροχή ύψους 2.000 ευρώ ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή εισόδημα. Οι αιτήσεις να γίνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.( Παρ. 1 Άρθρο 1)

 1. Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκίνητων οχημάτων

( Παρ. 2 Άρθρο 1)Επεκτείνεται και χορηγείται αναλογικά και στους γονείς ή γονέα με τρία ανήλικα τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους για τα οποία έχουν με νόμο ή δικαστική απόφαση τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα ή προστατευόμενα. Σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) κατά το έτος 2006, εβδομήντα τοις εκατό (70%) κατά το έτος 2007 και εκατό τοις εκατό (100%) κατά το έτος 2008 και εντεύθεν.

Ως προστατευόμενα νοούνται τα τέκνα που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές και εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους, καθώς και τα ανάπηρα τέκνα με αναπηρία εξήντα επτά τοις  εκατό (67%) και άνω, ηλικίας από τεσσάρων (4) ετών και άνω, άγαμα, διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες ατόμων που δικαιούνται παραλαβής επιβατικού αυτοκίνητου οχήματος με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης.

 1. Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου Δικαίου.( Τροποποίηση Ν. 3250ΦΕΚ Α΄ 124/7.7.2004)

«Κοινωνικές ομάδες για την επιλογή υποψηφίων

 1. Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες:

στ)2) γονείς οικογενειών με τρία παιδιά και τέκνα αυτών, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Η περίπτωση 2 ισχύει για έναν από τους γονείς ή ένα από τα τέκνα τους.

Η περίπτωση στ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 άρθρ.1Ν.3454/2006, ΦΕΚ Α 75/7.4.2006. Στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα (στ 2) ) της παρ. 1 ορίζεται βασικό κριτήριο επιλογής, ως ακολούθως:

ε. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα τέκνα, πάνω

από το όριο των τριών τέκνων. (Ουσιαστικά θα εξαντλούνται οι αιτήσεις των πολυτέκνων πρώτα καθότι θα έχουν περισσότερα παιδιά και εάν υπάρχουν θέσεις θα ακολουθούν οι τρίτεκνοι

 1. Μεταθέσεις

Τροποποιήθηκε η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1910/ 1944 (Ισχύει μόνο γιαδημόσιους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους)

«Πολύτεκνοι ή τέκνα αυτών δημόσιοι υπάλληλοι τοποθετούνται εις τον τόπον των συμφερόντων αυτών, εφ’ όσον ο νόμος επιτρέπει τούτο και δε μετατίθενται παρά μόνον τη αιτήσει των ή δια πράξιν μη επιτρέπουσαν την παραμονήν των εις τον τόπον της θέσεως των.»

Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για δημόσιους πολιτικούςδιοικητικούς υπαλλήλους που είναι γονείς τριών τέκνων ή για ένα τέκνο οικογένειας με τρία παιδιά, που είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι. Αν, στην τελευταία περίπτωση, και οι γονείς είναι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τους γονείς ή μόνο για ένα τέκνο αυτών».

 1. Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα

( Ν. 2190/1994. Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης)

α.΄Εκταση εφαρμογής – τρόπος πρόσληψης

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄),όπως αντικαταστά-θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

“Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.”

β. Τα εδάφια πέμπτο και έκτο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής:

Η κατανομή των θέσεων στους φορείς και για τις έξι ομάδες:

α) πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, στο είκοσι τοις εκατό (20%),

β) γονέων με τρία τέκνα και τέκνων αυτών, δέκα τοις εκατό (10%),

………

 1. Προστατευόμενα πρόσωπα

α. Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριώνκαι

άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ Α’ 220/28.9.1998 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2643)

Η Παρ 5 Άρθρο 14 Ν 2190 ορίζει ότι «Οι διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ Σύστημα-προσλήψεων στο δημόσιο τομέα ‘Αρθρο 14 Εκταση εφαρμογής – τρόπος πρόσληψης του Ν.2190/1994 Προστατευόμενα πρόσωπα» εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις ειδικές διατάξεις για τα προστατευόμενα άτομα (ν. 1648/1986),όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 Ν.2643/1998, και το οποίο αντίστοιχα τροποποιήθηκε από τον Ν3454.

 1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων :

ε’ “Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα.”

β. Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Δίνονται ποσοστά για τις προσλήψεις στον ιδιωτικό φορέα αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2643/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, … από το έτος προκήρυξης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό οκτώ τοις εκατό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. γ)Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1

 1. B) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα……υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), το οποίο κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. γ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στα πρόσωπα της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. στ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.Το εδάφιο προστέθηκε με την παρ.4γ άρθρ.1 Ν.3454/2006, ΦΕΚ Α 75/7.4.2006

γ. Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Στην 963παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2643/1998, μετά την περίπτωση ε΄, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

“1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα. Προς τούτο ο οικείος φορέας πριν αποστείλει στον Α.Σ.Ε.Π. το αίτημά του για προκήρυξη θέσεων ή πριν εκδώσει την προκήρυξη, αν την εκδίδει ο ίδιος, αποστέλλει το σύνολο των θέσεων που θα προκηρυχθούν κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και κατά νομαρχία στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειμένου να εκδοθεί η υπουργική απόφαση της παρούσας παραγράφου, η οποία εξής περιορίζεται σε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.” Τυχόν κλάσμα  που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν ισούται ή υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα. “Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄(τρίτεκνοι) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998.”

 

 1. Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων περί Λαϊκής Κατοικίας(β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α΄).

α. Διαδικασία κατατάξεως δικαιούχων κατά σειράν προτεραιότητος

Το εδάφιο 2 της περ. Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του β.δ. 775/1964 (ΦΕΚ 254 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η κατάταξις κατά σειράν προτεραιότητος των, κατά το προηγούμενον άρθρον, τελικώς επιλεγεισών οικογενειών δικαιούχων, βασίζεται επί των κάτωθι παραγόντων, συντρεχόντων δι’ εκάστην οικογένειαν δικαιούχου:

 1. Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον παράγοντες εκτιμώνται εις τας ειδικάς αυτών περιπτώσεις βάσει διδομένων βαθμών, οίτινες καθορίζονται ως ακολούθως: Α…,Β…,

Δ. Οικογενειακή κατάστασις (εννοίας της οικογενείας καθοριζομένης δια  του άρθρ. 35 του παρόντος).»

“Για κάθε παιδί, από του τρίτου περιλαμβανομένου και άνω,ηλικίας μέχρι 18 ετών, για τα μη φοιτούντα σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέχρι 25 ετών για τα φοιτούντα στα ιδρύματα αυτά, βαθμοί 30.”

 1. Εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομίας

(Νόμος 1481 της 1/8.10.84. Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. (Α’ 152).) Στην παρ. 1 (1.Απο τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία σχολή, ποσοστό μέχρι 10% συνολικά καλύπτεται από τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό) του άρθρου 42 (Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών) του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α΄) προστίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής:

“ε. Γονείς τριών τέκνων και τέκνα τους.”

«3. Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις σχολές της αστυνομικής ακαδημίας από αυτούς που υπάγονται σε μια από τις κατηγορίες της παραγράφου 1, γίνεται για μια μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία σχολή δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ιδίου δικαιώματος σε άλλη σχολή.»

 1. Περί εισαγωγής εις τας Δημοσίας Σχολάς Εμπορικού Ναυτικού,υποψηφίων ειδικών τινων κατηγοριών.( Νόμος 380 της12/14.7.1976:.- (Α’ 178)).

Το άρθρο 1 του ν. 380/1976 (ΦΕΚ 178 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

“Καθ’ υπέρβασιν του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, εισάγονται υποχρεωτικώς μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου, ως και τέκνων πολυτέκνων και τέκνων οικογενειών με τρία παιδιά κατά την μεταξύ των σειρά επιτυχίας εφόσον ούτοι λαμβάνουν την βαθμολογική βάση επιτυχίας εις άπαντα τα εξεταζόμενα μαθήματα.”

 1. Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

α. Στην παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

” γ) Από την έναρξη του σχολικού έτους 2006 – 2007 και εφεξής,κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον πίνακα που συντάσσεται με βάση την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανόμενων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα….”

 1. Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις.(ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3369 (ΦΕΚ Α΄ 171/06.07.2005))

α. Εισαγωγή εκπαιδευομένων

«4.α. Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της αίτησης για εισαγωγή εκπαιδευομένων στα προγράμματα των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3 του παρόντος, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά λαμβάνουν την αυτή μοριοδότηση με τους γονείς και τα τέκνα πολυτέκνων………..

β. Οι καταρτιζόμενοι γονείς ή τέκνα οικογενειών με τρία παιδιάκαταβάλ λουν στα προγράμματα δια βίου κατάρτισης των δημοσίων Ι.Ε.Κ. της παραγράφου 3….»

β. Ινστιτούτα Δια βίου Εκπαίδευσης

Στο άρθρο 9 του ν. 3369/2005 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής

«4. α) Εκπαιδευτές γονείς τριών τέκνων και άνω, κατά τη μοριοδότησή τους με τακριτήρια που ισχύουν εκάστοτε για όλους, λαμβάνουν προσαύξηση δέκα τοις εκατό (10%) επί του……. με τρία παιδιά λαμβάνει την αυτή μοριοδότηση με την ιδιότηταγονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.»

 1. Πρόγραμμα “Πολιτισμός για Όλους – Κάρτα Πολιτισμού”.Κωδικοποίηση στοιχείων εφαρμογής στο σύνολο της Επικράτειας.

“6. Δικαιούχοι της “Κάρτας Πολιτισμού”, που προβλέπεται από την αριθμ. ΥΠΠΟ/ ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15055/ 2004 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 423 Β΄), είναι, πέραν των προβλεπομένων στην απόφαση αυτή, οι γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία παιδιά”.

Α. Η “Κάρτα Πολιτισμού” δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα:

1) Ελεύθερης εισόδου στα Μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού και τους Αρχαιολογικούς χώρους όλης της χώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2) Ελεύθερης εισόδου σε θεατρικές παραστάσεις:

.Του Εθνικού Θεάτρου κάθε Τρίτη και Πέμπτη, για εριορισμένο αριθμό θεατών, καθώς και στις παιδικές παραστάσεις για τα παιδιά κατόχους της Κάρτας

.Του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο (στην απογευματινή παράσταση) και στις παιδικές παραστάσεις (Κυριακή πρωί)

.Των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων σε όλη την Ελλάδα Εισόδου με μειωμένο εισιτήριο στις θεατρικές παραστάσεις πολλών επιχορηγούμενων από το ΥΠΠΟ θιάσων σε όλη την Ελλάδα

3) Ελεύθερης εισόδου στις συναυλίες παραστάσεις:

Της “Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών” Της “Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης” Της “Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής” Της “Ορχήστρας των Χρωμάτων” Της “Εθνικής Λυρικής Σκηνής”, για όλες τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαββάτου, στο θέατρο “Ακροπόλ Νέα Σκηνή” και μόνον για τις παραστάσεις οπερέτας Της “Οπερας Θεσσαλονίκης”, για μια καθορισμένη ημέρα της εβδομάδας για κάθε παραγωγή Του “Διεθνούς Καλλιτεχνικού Κέντρου Αthenaeum”

4) Ελεύθερης εισόδου σε ορισμένες μουσικές εκδηλώσεις του Μεγάρου Mουσικής Αθηνών και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης

5) Ελεύθερης εισόδου, κάθε Δευτέρα, στις κινηματογραφικές αίθουσες: Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στην Αθήνα

Εισόδου με μειωμένο εισιτήριο στις Κινηματογραφικές Αίθουσες: Του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη (5 ε αντί 7 ε) Του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στην Αθήνα, κάθε Τρίτη, Τετάρτη καιΠέμπτη (5 ε αντί 7 ε) Του Δικτύου Δημοτικών Κινηματογράφων σε όλη την Ελλάδα

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αιθουσαρχών Κινηματογραφιστών σε όλη την Ελλάδα (5 ε αντί 7 ε) Των συγκροτημάτων ΟDΕΟΝ, SΤΕR CΕΝΤURY και VILLAGΕ CΕΝΤΕR στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις, από την Δευτέρα έως και την Πέμπτη (5,5 ε αντί 7 ε)

6) Εκπτωσης στην αγορά βιβλίων (50% σε βιβλία στοκ και 10% σε σχολικά βιβλία) από τα καταστήματα των μελών του Συλλόγου Βιβλιοπωλών Βορείου Ελλάδος.

 1. Κατηγορίες προσώπων για τις Παροχές Άρθρου 1 του Ν.3454
 2. Οι παροχές του άρθρου 1, πλην των παραγράφων 1 και 2 αυτού, και του άρθρου 2, πλην της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αυτού, η οποία ισχύει ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας τέκνων, χορηγούνται στις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: Σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
 3. Η ιδιότητα του δικαιούχου των παροχών των άρθρων 1 και 2 αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
 4. Οι παροχές της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος χορηγούνται στις ακόλουθες

κατηγορίες προσώπων:

α) Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

β) ομογενείς αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν δελτίο ομογενούς,

γ) πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

δ) πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο Νορβηγία, Ελβετία και Λιχτενστάιν) και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα,

ε) 1) αναγνωρισμένους πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄),

2) ανιθαγενείς, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών (ν. 139/1975, ΦΕΚ 176 Α΄) και

3) δικαιούχους του ανθρωπιστικού καθεστώτος, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από το άρθρο 8 του π.δ. 61/1999 (ΦΕΚ 63 Α΄), που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και για όσο χρόνο διαρκούν οι ως άνω ιδιότητές τους,

στ) πολίτες άλλων Κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

 1. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ

(Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3282/2004 τ.Α και 3404/2005 τ.Α)

α. Γονείς και τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνααπό νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον κανένα από αυτά δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας του, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αγάμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα που δεν υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο ηλικίας. (εδαφ.α, παρ. 1).

β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνοσπουδών

γ. Τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα) υποβάλλονται συνήθως τον Νοέμβριο, αναλόγως της Σχολής, από τον ίδιο τον φοιτητή ή τον νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Σχολή που ζητά την μετεγγραφή και είναι:

δ. Αίτηση για μετεγγραφή (χορηγείται από τη Γραμματεία), στην οποία θα αναγράφεται και το δεύτερο ΄Ίδρυμα στο οποίο τυχόν έχει υποβάλλει αίτηση γιαμετεγγραφή.

ε. Πιστοποιητικό εγγραφής, (εκδίδεται από το Τμήμα προέλευσης).

στ.Επικυρωμένο αντίγραφο του Ατομικού Δελτίου Επιτυχίας (χορηγείται από το Λύκειο).

ζ. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (χορηγείται από τον Δήμο).

η. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ), από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων.

θ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που συμπληρώνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, ασχέτως αν η αίτηση μετεγγραφής κατατίθεται από τον ίδιο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Σχολή, στο κείμενο της οποίας θα αναγράφονται τα εξής: «τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή, η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας των γονέων μου είναι π.χ. στην Πάτρα (οδός, αριθμός, περιοχή και Ταχυδρομικός κώδικας), καθώς επίσης και ο τόπος φοίτησης του αδελφού ή αδελφής και γνωρίζω τις συνέπειες της υποβολής αναληθούς δήλωσης ή ανακριβών, ψευδών ή πλαστών δικαιολογητικών»

 

 1. ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΘΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Πατήρ Τριών τέκνων: Απαλλάσσεται (ν. 3257/29-7-2004) Τέκνο άρρεν: Εννιάμηνη διάρκεια : Ο μόνος ή ο μεγαλύτερος αδελφός (ν. 3257/29-7-2004).

 1. ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Από την Εργατική Εστία δίδεται δελτίο κοινωνικού τουρισμού κάθε έτος στους γονείς και τα τέκνα οικογενειών με τρία τέκνα.

 1. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51 (ΦΕΚ Α΄53 13.3.2006)

Από το Υπουργείο Αναπτύξεως δίδονται άδειες για λαϊκές αγορές και σε οικογένειες με τρία τέκνα. Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.

 1. ΑΤΟΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας δίδει άτοκο δάνειο και σε οικογένειες με τρία τέκνα(που πληρώνουν εισφορές στο ΙΚΑ).

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΕΘΑ

Ευεργετική διάταξη για τοποθετήσεις σε ορισμένες θέσεις σε οικογένειες με τρία τέκνα.

 

 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ και άλλες διατάξεις(.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19 (ΦΕΚ Α΄ 16/7.2.2006))

«Βαθμολόγηση αντικειμενικών κριτηρίων – Ένσταση

 1. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά τις αθλητικές δοκιμασίες προβαίνει στη βαθμολόγηση όσων κρίνονται ικανοί σ’ αυτές. Η βαθμολόγηση ενεργείται για τους υποψήφιους κάθε Υπηρεσίας ή πόλης και κατηγορίας χωριστά με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια και προσαυξήσεις.

 

Πώς αποδεικνύεται η ιδιότητα του Τρίτεκνου

Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας (Ο ένας εκ των γονέων με τρία τέκνα ή ένα εκ των τριών τέκνων) προσκομίζουν :

α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία: (i) να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και (ii) να βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας χρήση του δικαιώματος του ποσοστού 10%. Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

1) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:

α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

β) Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα.

δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.

στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

ζ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

2) Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:

α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.

β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.

ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

Εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία.

β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

γ) Σε περίπτωση που ο ίδιος ο υποψήφιος ή τέκνο ή αδελφός του, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει την στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδιακασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία(επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί την γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ- ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 3 ν. 3454/2006):

Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι:

Άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή Φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ ΄΄ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ΄΄

ΦΙΛΙΠΠΟΥ 48 5820 ΕΔΕΣΣΑ

ΤΗΛ.:23810-25380,23810-24570

E-MAIL: triteknoi_edessa@ yahoo.gr , lstauros@ otenet.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΄΄ΤΡΙΑΙΝΑ΄΄:

ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 14 6ος όροφος 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ:-ΦΑΞ.2310-543449

E-MAIL: triaina2005@in.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

΄΄Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ΄΄

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 11 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΤΗΛ-ΦΑΞ.:22610-24520

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΤΗΛ.:24620-74496

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΙΛΕΛΕΡ 12Α 5910 00 ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΛ.:23310-27002,54380

ΦΑΞ:23310-54380

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ. ΓΛΗΝΟΥ 5 414 47 ΛΑΡΙΣΑ

ΦΑΞ:2410-538764

E-MAIL: poly3ch@in.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΩΝ 1 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

24610-23778

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΤΗΛ.:6976114491

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΤΗΛ.:23710-21068

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΡΑΚΙΝΤΖΗ 54 221 23 ΣΕΡΡΑΙ

ΤΗΛ.:23210-55908

ΦΑΞ:23210-98542

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΙΡΝΑΒΟΥ

΄΄ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ΄΄

Τηλ.:24920-23115

ΦΑΞ:24920-24882

E-MAIL: arondoulis@tyrnavos.com

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

ΑΒΕΡΩΦ 351 00 ΛΑΜΙΑ

ΤΗΛ.:22310-66492

ΦΑΞ:22310 66493

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΤΗΛ.:23850-46916

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΤΗΛ-ΦΑΞ:24630-23927

Πηγή: www.theofilos.gr