Γενικά Θέματα Νομοθεσίας

Η παράθεση των θεμάτων είναι αλφαβητική. Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει γενικά θέματα, κυρίως δημόσια διοίκησης και γενικών αρχών, αλλά και επιμέρους εξειδικευμένα αντικείμενα. Συνιστώ, πριν την αναζήτηση του λήμματος σε ειδικότερη θέση, να προηγηθεί μια σάρωση των θεμάτων στην ιστοσελίδα. Προφανώς, επειδή η νομοθεσία στην χώρα μας, ειδικά τα τελευταία λίγα χρόνια αλλάζει άτακτα και πολύ γρήγορα, είναι μοιραίο αρκετές παραπομπές να είναι ανεπίκαιρες. Ωστόσο μέχρι να εντοπιστούν και αρθούν οι ασυνέπειες, η παρακολούθηση του ιστορικού ίχνους της νομοθεσίας παραμένει χρήσιμη.

Θέμα Νομοθετική διάταξη Σχόλιο
Αγορά ακινήτων από Δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ ΠΔ. 715/1979, #39 παρ.3 Ν.1041/1980, #21 παρ.2 Ν.1346/1983
Αγορά κατοικίας με δαπάνες δημοσίου #10 Ν.3320/2005 Αγορά κατοικίας υπαλλήλων σε προβληματικές περιοχές με δαπάνες του Δημοσίου
Άδεια αιμοδοτική παρ.5 #50 Ν.3528/2007 Υπάλληλος δικαιούται 2 ημέρες άδειας με αποδοχές όταν συμμετέχει σε ομαδική αιμοδοσία ή ανταποκρίνεται σε πρόσκληση υπηρεσίας αιμοδοσίας. (βλ διαφορετική αδειοδοσία με την Ειδική Συλλογική Σύμβαση ΤΕΙ Κρήτης)
Άδεια άνευ αποδοχών #51 Ν.3528/2007 1. Επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτηση του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα (1) μήνα εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους. | 2. Στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως δύο (2) ετών, ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. | 3. Υπάλληλος, του οποίου σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. | 4. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε (5) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για μία ακόμα πενταετία. Αν ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία. | 5. Ο χρόνος της άδειας χωρίς αποδοχές αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου. | 6. Κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 4 του άρθρου αυτού ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση και στα ταμεία πρόνοιας, οι οποίες αντιστοιχούν στο βαθμό ή το μισθό της υπηρεσίας στην οποία ανήκει οργανικά.
Άδεια άνευ αποδοχών υπαλλήλων, συζύγων υπαλλήλων υπηρεσιών ΕΕ ή διεθνών οργανισμών §3 #16 Ν.2527/1997 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ.3 άρθρ.16 Ν.2527/1997 Α 206/8.10.1997 3. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1682/1987 ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τριών (3) ετών κατ` ανώτατο όριο, με σκοπό τη συγκατοίκηση, χορηγείται και σε υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. χορηγείται επίσης σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., που είναι σύζυγοι υπαλλήλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων Διεθνών οργανισμών.
Άδεια γονική (άγαμου γονέα) βλ. “Γονική άδεια άγαμου γονέα” στην Γκουγκλοθήκη/Νομοθεσία
Άδεια γονική (μεγάλης διάρκειας) #53 Ν.3528/2007 Χωρίς γνώμη ΥΣ, μειωμένο ωράριο ή εφάπαξ (εννέα μήνες)
Άδεια Δ.Υ. γενικά http://www.alfavita.gr/OdigosEkpaideytikou/od19_12_08_849.php
Άδεια εκπαιδευτική: βλ. “εκπαιδευτική άδεια”
Άδεια ΙΔΑΧ Ν.2839/2000 #4παρ.5, Ν.3230/2004 #12παρ.6,7 Εξομοίωση αδειοδοτικού καθεστώτος ΙΔΑΧ με ΔΥ
Ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων Α.Ν. 261/1968 1. Ατομικαί διοικητικαί πράξεις, εκδοθείσαι κατά παράβασιν νόμου, ανακαλούνται υπό της Διοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε δια το Δημόσιον συνεπείας, εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου.
Επιφυλασσομένων των ειδικώς, άλλως οριζουσών, διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, χρόνος, ήσσων της 5ετίας τουλάχιστον από της εκδόσεως των κατά τα άνω ανακλητέων πράξεων, εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να θεωρηθή ως μη εύλογος προς ανάκλησιν, ανεξαρτήτως τυχόν κτήσεως υπό τρίτων βάσει αυτών οιουδήποτε δικαιώματος.
2. Αι διατάξεις του εδαφίου β` της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και επί των προ της ισχύος του παρόντος εκδοθεισών κατά παράβασιν νόμου διοικητικών πράξεων και των τούτων ανακλητικών, ως και των καθ` ην εκκρεμούσιν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αιτήσεις ακυρώσεως.
Εμπράγματα όμως επί κινητών δικαιώματα τρίτων, καλοπίστως κτηθέντα ήδη εν τω χρόνω της ανακλήσεως, βάσει τίτλου ερειδομένου επί των κατά την παρούσαν παράγραφον ανακαλουμένων διοικητικών πράξεων, δεν αναιρούνται.
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών Ν.2939/2001, ΠΔ.117/04, ΠΔ.15/06 Επίσης ιστοσελίδες: www.afis.gr, www.electrocycle.gr, http://www.ekathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_26/04/2008_267964
Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλ. σχετικό σύνδεσμο ιστού http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=49u0026amp;language=EL Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί, ατομικά ή από κοινού με άλλους, να ασκήσει οποιαδήποτε στιγμή το δικαίωμα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δυνάμει του άρθρου 194 της Συνθήκης ΕΚ.
Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάτοικος ενός κράτους μέλους μπορεί ατομικά ή από κοινού με άλλους, να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον αφορά άμεσα. Οποιαδήποτε επιχείρηση, οργανισμός ή φορέας με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμα αναφοράς, το οποίο εγγυάται η Συνθήκη.
Οι αναφορές μπορεί να έχουν μορφή παραπόνου ή αιτήματος και να αφορούν ζητήματα δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος.
Η αναφορά μπορεί να αποτελεί ατομικό αίτημα, παράπονο ή παρατήρηση όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, ή έκκληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υιοθέτηση συγκεκριμένης θέσης για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Τέτοιες αναφορές προσφέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να εφιστά την προσοχή σε οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών από κράτη μέλη, τοπικές αρχές ή άλλα όργανα.
Αντιγράφων εγγράφων επικύρωση: βλ. “επικύρωση αντιγράφων εγγράφων”
Αξιολόγηση ΙΔΑΧ §8 #12 Ν.3230/2004 Για το προσωπικό ΙΔΑΧ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που διέπουν το μόνιμο προσωπικό.
Αξιολόγηση υπαλλήλων #54 παρ.4 Ν.1943/1991, ΠΔ.318/1992
Απαρτία συνεδρίασης συλλογικών οργάνων (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) #14 παρ.1 Ν.2690/1999 Το συλλογικό όργανο συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεσή του
μετέχουν, ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, περισσότερα από τα μισά των
διορισμένων τακτικών μελών (απαρτία). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε
όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση,
διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση,
η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, στον
ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή,
υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη
που παριστούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των
διορισμένων τακτικών μελών του και εν πάση περιπτώσει όχι λιγότερα των
τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών. Στα τριμελή συλλογικά
όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η παρουσία και των τριών
(3) τακτικών ή αναπληρωματικών μελών.
Αποζημίωση για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου #105 Εισ.Ν.Α.Κ. Αξιώσεις των ιδιωτών προς αποζημίωση κατά του κράτους λόγω παράνομων υλικών ενεργειών ή παραλείψεων των οργάνων του – κατεδαφίσεις κτισμάτων, πυροβολισμοί αστυνομικών, παραλείψεις αστυνομικών σε διαδηλώσεις και καταστροφή ιδιοκτησιών κ.λπ.. Εφόσον συντρέχει γεγονός ανωτέρας βίας η κρατική ευθύνη αποκλείεται.
Αποζημίωση Επιτροπών Διαγωνισμών Προμηθειών §7 #7 Ν.2286/1995
Αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων (μονίμων, Α.Χ.) γονέων/κηδεμόνων παιδιών με αναπηρίες #12 Ν.3230/2004 Επιτρέπεται η απόσπαση στις πόλεις φοίτησης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο εξάμηνα πέραν του χρόνου φοίτησης
Αργίες (βλ. και Εργάσιμες ημέρες) παρ.11 #1 Ν.1157/1981 Ορίζονται οι ημέρες αργίας στο δημόσιο
Αρχείων εκκαθάριση (ΝΠΔΔ) ΠΔ.768/1980 βλ. και αρχείο στο διαδικτυακό αρχείο με αντίστοιχο περιεχόμενο http://docs.google.com/Doc?id=dfzt53h3_188cxvc7sfb
Άσκηση Ιδιωτικού Έργου από δημόσιους υπαλλήλους #31 Ν.3528/2007 1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν
παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του.2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη
αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από
τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης.3. Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ` επάγγελμα άσκηση εμπορίας.4. Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ.5. Επιτρέπεται στον υπάλληλο η εκμετάλλευση δημοσίας χρήσεως (Δ.Χ.)
αυτοκινήτου μόνο με εκμίσθωση και με την προϋπόθεση να απέκτησε τούτο
αποκλειστικά είτε με γονική παροχή είτε λόγω κληρονομικής διαδοχής.[Η παρ.5 προστέθηκε με την παρ.4 άρθρου 20 Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009]
Αστυνομική ταυτότητα #7, #22 Ν.1599/1986 Η ταυτότητα αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρει. Υπάλληλος που απαιτεί πρόσθετα δικαιολογητικά τιμωρείται πειθαρχικά (παράβαση καθήκοντος) και ποινικά (#259 Ποινικού Κώδικα)
Αυθαίρετα κτίρια ΣτΕ 1831/2005 Η απόφαση ΣτΕ μνημονεύει χρήσιμη νομοθεσία για τα αυθαίρετα.
Βαθμολογικό σύστημα δημοσίων υπαλλήλων #80 κ.ε. Ν.3528/2007 βλ. και #34 ν.2190/1994
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης #1 Ν 3213/2003 Η υποχρέωση καταλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα μέλη των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός
τους.
Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας,
της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων
και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την
30ή Ιουνίου κάθε έτους.
Δημοσιεύσεις διαγωνισμών φορέων του δημοσίου στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο Ν.3548/2007, ΥΑ ΦΕΚ412/Β/22-2-2012 ΑΔΑ: Β44Ξ6ΔΛ-7ΜΥ, ΦΕΚ1893Β/2014 Γενικά, κάθε διαγωνισμός δημοσιεύεται στις τοπικές εφημερίδες. Κατανομή στις εφημερίδες
Δημοσιευτέες και μη πράξεις στο ΦΕΚ #5,8 Ν.3469/2006 Διοικητικές πράξεις, νόμοι, αποφάσεις κλπ. που δημοσιεύονται ή μη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Δημόσιο έγγραφο ηλεκτρονικό ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 ΦΕΚ 1317Β/23-4-2012
Δημόσιο Λογιστικό Ν.2362/1995 Βασικός νόμος για τις αρχές που διέπουν το δημόσιο λογιστικό. Στο #83 οι διατάξεις περί διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων.
Δημόσιοι Υπάλληλοι ΙΔΑΧ, ρυθμίσεις θεμάτων Ν.3801/2009 Βαθμολογική εξέλιξη και θέματα υπηρεσιακής κατάστασης
Δημοσιότητα αποφάσεων της Διοίκησης στο Διαδίκτυο Ν.3861/2010 Υποχρεωτικές οι δημοσιεύσεις των αποφάσεων στο διαδίκτυο, εξαιρέσεις, διαδικασία
Δημοσιότητα οργανογράμματος και στοιχεία υπηρετούντων στις υπηρεσίες του δημοσίου #8 Ν.3861/2010 Κάθε Υπηρεσία οφείλει να αναρτά στο διαδίκτυο οργανόγραμμα διάρθρωσης και στελέχωσης των υπηρεσιών της
Διαγωνισμού επιτροπές συγκρότηση [βλ. Συλλογικά όργανα συγκρότηση…
Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα Κ.Υ.Α. 431/01/ΕΥΘΥ 2038 ΦΕΚ 1914/Β/8-9-2009 Εφαρμογή του Προτύπου ΕΛΟΤ 1432 στους οργανισμούς που υλοποιούν έργα δημόσιου χαρακτήρα
Δίδακτρα Ε.Α.Π. #5 παρ.6 Ν.2552/97, ΥΑ. ΦΕΚ. 1567/Β/2004
Δίζησης ευεργέτημα ή ένσταση ορολογία δίζηση: ένσταση ή ευεργέτημα (Beneficium excussionis sive ordinis), που εισήγαγε ο Ιουστινιανός για προστασία του εγγυητή. Με την ένσταση αυτή, όπως διαμορφώθηκε και ισχύει, ο εγγυητής αποκρούει την αγωγή του δανειστή, δικαιούμενος να αρνηθεί την εξόφληση του χρέους που εγγυήθηκε, μέχρις ότου ο δανειστής αποδείξει ότι προέβη σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη, που όμως δεν απέδωσε καρπούς. Συντομότερα, από το λεξικό του Πάπυρου: «διζήσεως ευεργέτημα»· το δικαίωμα τού εγγυητή να αρνηθεί την καταβολή οφειλής μέχρις ότου ο δανειστής προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση εναντίον τού πρωτοφειλέτη.
Δικαιώματα αγοραστή, εγγύηση προϊόντων ΑΚ534-561, Ν.2251/1994 Α. Δικαιώματα του αγοραστή που πηγάζουν απευθείας από το νόμο.
Τα δικαιώματα αυτά προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα, ο οποίος είναι από τους πιο θεμελιώδης νόμους του κράτους μας, καθώς ρυθμίζει πάρα πολλά θέματα της συμβίωσής μας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιώματα αυτά πηγάζουν απευθείας από το νόμο και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την τυχόν εγγύηση που δίνει ο κατασκευαστής/εισαγωγέας/πωλητής του προϊόντος. ΟΛΑ τα δικαιώματα ισχύουν και ασκούνται ΜΟΝΟ κατά του πωλητή, δηλ. της εταιρείας (dealer, αντιπροσώπου) από την οποία αγοράσαμε το αυτοκίνητο, και ΟΧΙ κατά του εισαγωγέα ή του κατασκευαστή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου/συνεργείου.
Ο Αστικός Κώδικας, που μεταξύ άλλων ρυθμίζει τα σχετικά με την πώληση, τροποποιήθηκε το 2002, σε συμμόρφωση με αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία (44/1999), στηρίζοντας ΔΡΑΣΤΙΚΑ τον αγοραστή εφεξής.
Ο Αστικός Κώδικας ορίζει λοιπόν στο άρθρο 534: «Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.»
Στο άρθρο 535 ορίζει ποια είναι τα πραγματικά ελαττώματα: «Ο πωλητής δεν εκπληρώνει την κατά το προηγούμενο άρθρο υποχρέωσή του, αν το πράγμα που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως:
1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από τον πωλητή ή στο δείγμα ή υπόδειγμα που ο πωλητής είχε παρουσιάσει στον αγοραστή
2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση
3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας
4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις του πωλητή, του παραγωγού ή του αντιπροσώπου του,στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης, εκτός αν ο πωλητής δεν γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει τη σχετική δήλωση».
Η 3η και κυρίως η 4η περίπτωση είναι η πιο σημαντική: Δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που ο αγοραστής ευλόγως προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας.
Στο άρθρο 537 ορίζεται μάλιστα ότι (το λέω με απλά λόγια) αν το πράγμα εμφάνισε ελαττώματα μέσα σε ένα εξάμηνο από την αγορά του, θεωρούνται τα ελαττώματα αυτά ότι υπήρχαν κατά την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή, δηλ. εξ αρχής.
Ποια είναι τα δικαιώματα του αγοραστή στις παραπάνω περιπτώσεις; Ορίζονται ξεκάθαρα και άνευ ουδεμίας αμφιβολίας στο άρθρο 540 ΑΚ:
«Στις περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ο αγοραστής δικαιούται κατ’ επιλογήν του:
1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες
2. να μειώσει το τίμημα
3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
Ο πωλητής οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή».
Στο άρθρο 541 ΑΚ ορίζεται επίσης ότι: «Ο αγοραστής μπορεί, αν διαπιστωθεί αργότερα και άλλο ελάττωμα, να ασκήσει εκ νέου ένα από τα δικαιώματα του προηγούμενου άρθρου. Το ίδιο ισχύει και όταν λείπει συνομολογημένη ιδιότητα».
Στο άρθρο 543 μάλιστα ορίζεται ότι αν το ελάττωμα υπάρχει κατά την παράδοση ή μέσα στο εξάμηνο από αυτήν, ο αγοραστής έχει δικαίωμα αποζημίωσης και για την επιπλέον ζημία που υπέστη εξ αιτίας του ελαττωματικού πράγματος! Π.χ. απώλεια εισοδήματος λόγω απώλειας χρόνου στα συνεργεία!
Αναφέρω ένα παράδειγμα με βάση τα ανωτέρω, στηριζόμενος σε πάρα πολλά παράπονα που διάβασα σε fora αυτοκινήτων: Εάν εμφανιστεί σοβαρό πρόβλημα στον κινητήρα, το οποίο δεν επισκευάζεται παρά την πρώτη ή δεύτερη προσπάθεια του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ή εάν το πρόβλημα εξ αρχής είναι μη επισκευάσιμο, ή αν απαιτεί δυσανάλογα μεγάλο χρόνο και ταλαιπωρία του αγοραστή, ο τελευταίος μπορεί να απαιτήσει άμεσα αντικατάσταση όλου του αυτοκινήτου, διότι ο κινητήρας είναι το πιο βασικό (ουσιώδες) μέρος του. Ή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, δηλ. να απαιτήσει να πάρουν πίσω το αυτοκίνητό του και να του δώσουν όλα τα χρήματα που είχε πληρώσει για την αγορά του. Ή να απειλήσει ότι αν δεν αλλάξουν αμέσως κινητήρα, θα προβεί σε μία από τις παραπάνω ενέργειες.
Από πλευράς διαδικασίας, τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με αποστολή ενός εξωδίκου προς τον πωλητή. Εάν ο πωλητής ωστόσο δεν συμμορφωθεί, απαιτείται προσφυγή στο δικαστήριο με άσκηση αγωγής.
Όλα τα παραπάνω δικαιώματα του αγοραστή, παραγράφονται μετά διετία από την παράδοση του πράγματος, δηλ. ο αγοραστής έχει δύο χρόνια καιρό από την παράδοση για να τα ασκήσει, αλλιώς χάνονται. Από εκεί και πέρα μένει μόνο η επιπλέον εγγύηση που τυχόν δίνει κάθε πωλητής/κατασκευαστής/εισαγωγέας, οπότε ισχύουν οι όροι που προβλέπονται στην εγγύηση αυτή (βλ. Κεφάλαιο Β).
Δηλ. ανεξαρτήτως της εγγύησης που δίνει ο κάθε κατασκευαστής, για οποιοδήποτε κινητό πράγμα αγοράζουμε, από κινητό τηλέφωνο μέχρι στερεοφωνικό μέχρι ψυγείο μέχρι αυτοκίνητο, ο νόμος προβλέπει υποχρεωτική εγγύηση του πωλητή προς τον αγοραστή δύο ετών!
Να αναφέρω επίσης ότι δυστυχώς ο συνήγορος του καταναλωτή όπως και ο συνήγορος του πολίτη, δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες ως προς την επίλυση προβλημάτων, μπορεί μόνο να χορηγήσουν συστάσεις και ενδεχομένως να προτείνουν επιβολή διοικητικών ποινών, αλλά ΔΕΝ μπορούν να επιλύσουν αποφασιστικά συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτή την εξουσία την έχουν ΜΟΝΟ τα δικαστήρια, όπου προσφεύγει ο πολίτης που αισθάνεται αδικημένος.
Β. Δικαιώματα του αγοραστή που πηγάζουν από την εγγύηση που χορηγεί ο εκάστοτε κατασκευαστής/εισαγωγέας/πωλητής του προϊόντος.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιώματα αυτής της κατηγορίας στηρίζονται αποκλειστικά στην εγγύηση που χορηγεί ο κατασκευαστής/εισαγωγέας/πωλητής και ασκούνται ΜΟΝΟ κατά αυτού που τη χορηγεί. Εάν λοιπόν την εγγύηση δίνει ο κατασκευαστής/εισαγωγέας αλλά όχι και ο πωλητής (dealer, αντιπρόσωπος), τα δικαιώματα αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να ασκηθούν κατά του συγκεκριμένου πωλητή/αντιπροσώπου.
Για την κατηγορία αυτή δικαιωμάτων δεν υπάρχουν πολλά πράγματα να παραθέσουμε. Το θέμα ρυθμίζεται από το νόμο 2251/1994 «Για την προστασία του καταναλωτή», όπως αυτός τροποποιήθηκε επίσης το 2002 σε συμμόρφωση με την οδηγία 44/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο 5 του νόμου αυτού προβλέπονται κάποιες ρυθμίσεις σχετικά με την εγγύηση ενός προϊόντος.
Συγκεκριμένα στην § 3 ορίζεται ότι «Σε περίπτωση προμήθειας καινουργών προϊόντων με μακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), η παροχή γραπτής εγγύησης είναι υποχρεωτική». Τέτοια προϊόντα φυσικά είναι και τα αυτοκίνητα.
Στο ίδιο άρθρο και στις §§ 4 και 5 προβλέπονται οι πιο ενδιαφέρουσες και σημαντικές ρυθμίσεις προς όφελος του αγοραστή/καταναλωτή:
“4. Η παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου δεν θίγει το κύρος της εγγύησης, την οποία ο καταναλωτής μπορεί να επικαλεσθεί και να απαιτήσει την τήρησή της. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.
5. Σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται η εφαρμογή των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων. Εκ των προτέρων παραίτηση του καταναλωτή από την προστασία του κατά τις διατάξεις αυτές είναι άκυρη.”
Ο νόμος λοιπόν είναι σαφής: Η εγγύηση ανανεώνεται εξ ολοκλήρου για το νέο ανταλλακτικό που τοποθετήθηκε. Δηλ. η εγγύηση για το ανταλλακτικό ξεκινάει από την αρχή για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική. Αν για παράδειγμα δίνεται τριετής εγγύηση για το αυτοκίνητο και στα 2,5 χρόνια αλλαχθεί ο κινητήρας, ο κινητήρας έχει εγγύηση για άλλα τρία χρόνια, είτε αρέσει στον προμηθευτή, είτε όχι. Το σκεπτικό του νομοθέτη ήταν ότι αν ένα πράγμα είναι ελαττωματικό και το διορθώνεις, θα πρέπει η επιδιόρθωση να είναι σωστή και σοβαρή, και όχι να κοροϊδεύεις τον καταναλωτή προσπαθώντας απλώς να περάσει η αρχική εγγύηση που δίνεις.
Επισημαίνω επίσης ότι, όπως ρητά καθορίζεται στον παραπάνω νόμο, σε κάθε περίπτωση υπερισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, δηλ. ο πωλητής δεν μπορεί να αποφύγει την ευθύνη του δίνοντας μικρότερη εγγύηση ή με πιο ασύμφορους όρους για τον αγοραστή.
Δικαστικές διακοπές Ολ ΣτΕ 2808/2002 Αναστολή προθεσμιών για Δημόσιο, νπδδ, ιδιώτες κλπ. κατά τη διάρκεια των δικαστικών θερινών διακοπών [βλ. και www.jurisconsultus.gr/pubs/uploads/1565.pdf]
Δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκων παιδιών 4343/2009 ΣτΕ Δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκων και από τους δύο γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα και όχι μόνο από το γονέα που έχει την επιμέλεια.
Εγγραφή σε Νομαρχιακό Μητρώα, Συμμετοχή στις δημοπρασίες, όρια προϋπολογισμού Απ. Δ15/1056/06 (ΦΕΚ-102/Β/31-1-06) [ΝΟΜΟΣ]
Εγγράφων διακίνηση με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο #14 Ν.2672/1998, ΠΔ.342/2002 Όροι και προϋποθέσεις χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων ανταλλαγής δεδομένων
Εγγύηση προιόντων, δικαιώματα αγοραστή βλ. “Δικαιώματα αγοραστή”
Έδρα δημόσιου υπαλλήλου παρ.4 #23 Ν.1735/1987 4. Εδρα της υπηρεσίας των υπαλλήλων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ., που
εργάζονται ή παρέχουν υπηρεσία σε εργοτάξια, εγκαταστάσεις,
αντλιοστάσια, φυλάκια, πυροσβεστικούς σταθμούς, φυτώρια, μηχανήματα ή εργασίες συντήρησης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου,
ορίζεται ο τόπος της παροχής εργασίας των υπαλλήλων. Για το προσωπικό
των πλοίων κοι λοιπών πλωτών μέσων του Ειδικού Ταμείου Μηχανημάτων
Λιμενικών Εργων (Ε.Τ.Μ.Λ.Ε,) θεωρείται ως έδρα της υπηρεσίας τους το
πλοίο ή το πλωτό μέσο όπου παρέχουν την εργασία τους. Στο προσωπικό
της παραγράφου αυτής μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία
καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου
υπουργού. Η απόφαση αυτή θα ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Για τον καθορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη κυρίως η συχνότητα
αλλαγής του τόπου εργασίας, οι δυνατότητες χρησιμοποίησης αυτοκινήτων
της υπηρεσίας και οι αποστάσεις μετακινήσεων στον τόπο εργασίας από
την έδρα της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία
δικαιολόγησης καταβολής της αποζημίωσης.
Εθελοντές αιμοδότες, κίνητρα Απ. 1120/1992 ΦΕΚ 435/Β/1992, Απ. 9139/1993 ΦΕΚ 752/Β/1993 Παρέχονται κίνητρα στους εθελοντές αιμοδότες: δωρεάν ιατρικής εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία, χορήγηση αίματος στους ίδιους και στις οικογένειές τους, έπαινοι και τιμές.
Ειδικού επιστημονικού προσωπικού θέσεις #25 Ν.1943/1991 βλ. # για λεπτομέρειες
Εισφορές σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και σωματεία ΥΑ ΦΕΚ 1989Β/8-11-199
Εκλογές: Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών #106 παρ.1,2 ΠΔ.96/2007 Απαγορεύεται η χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους (και των ΟΤΑ), μόνιμους και ΙΔΑΧ, από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
Εκλογές: Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών #28 Ν.2190/1994 Στο διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης, απαγορεύεται κάθε η έκδοση πράξεων που αφορούν διορισμό, πρόσληψη, μεταβολή υπηρεσιακής κατάστασης [μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, ένταξη, προαγωγή, επιλογή και τοποθέτηση προισταμένων κλπ.]. Επίσης, δεν επιτρέπονται ούτε οι προπαρασκευαστικές πράξεις (π.χ., συνεδριάσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων κλπ.).
Εκπαιδευτική άδεια δημόσιου υπάλληλου #58 Ν.3528/2007 βλ. και γενικές πληροφορίες στο λήμμα “Άδειες γενικά Δ.Υ.”
Εκπρόθεσμη υποβολή εγγράφων, φαξ κλπ. 579/2008 ΣτΕ Εφόσον έγγραφο ή φαξ περιέλθει στην αρμόδια υπηρεσία την τελευταία ημέρα της ταγμένης προθεσμίας μεν, αλλά μετά την εκπνοή του εργασίμου ωραρίου της υπηρεσίας, λογίζεται ως εκπρόθεσμο.
Εκτέλεση εντολών από δημόσιους υπαλλήλους (βλ. νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών)
Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων νομάρχη #8 Ν.3200/1955, #149 Ν.3463/2006 Κατά των αποφάσεων του Νομάρχου επιτρέπεται είς πάντα ενδιαφερόμενον προσφυγή δια παράβασιν νόμου ενώπιον του αρμοδίου Υπουργού εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάκοντα ημερών απο της δημοσιεύσεως ή εάν η απόφασις δεν δημοσιεύεται απο της κοινοποιήσεως ή άλλως αφ` ής έλαβε γνώσιν.
Έλεγχος νομιμότητας αποφάσεων ΟΤΑ #227 Ν.3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ] Προσφυγή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας ΟΤΑ εντός δεκαπέντε ημερών από δημοσίευσης απόφασης, ή κοινοποίησης ή γνώσης ή ανάρτησης στο διαδίκτυο. Προσφυγή και για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας, προθεσμίες. Υποθέσεις σε εκκρεμότητα με προηγούμενο δίκαιο, κατά #238.
Ελευθεροτυπία 4367/2010 Πολ. Πρωτ. Αθηνών Ελευθεροτυπία, δηλαδή το δικαίωμα διαδόσεως των ιδεών δια του τύπου, που είναι ένα από τα βασικά ατομικά δικαιώματα των πολιτών σε μια δημοκρατία. Ο τύπος, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος, περιλαμβάνει όλα τα έντυπα που είναι κατάλληλα και προορισμένα για διάδοση, τύπος και έντυπα είναι τα βιβλία, οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα φυλλάδια, οι προκηρύξεις, οι αφίσες, τα αυτοκόλλητα σε παράθυρα καταστημάτων, αυτοκινήτων κλπ, δηλαδή όλα τα προϊόντα της τυπογραφίας κάθε μορφής -τα έντυπα με τη στενή έννοια του όρου αλλά και οι προορισμένες για διάδοση φωτογραφίες, εικόνες, πανώ κλπ. Τα κυριότερα έντυπα είναι είτε τα βιβλία είτε τα περιοδικά έντυπα, δηλαδή οι εφημερίδες και τα περιοδικά (Συνταγματικό Δίκαιο Π. Δαγτόγλου, Ατομ. Δικαιώματα, Α1 Τόμος, έκδοση 1991, σελ. 472, 473, 474).
Εντάλματα προπληρωμής: ευθύνες υπολόγων στα Ν.Π.Δ.Δ. ΠΔ.470/1975, #17 ΝΔ.496/1974
Έντυπα δημοσίου, τύπος και μορφή εγγράφων Ν.48/1975
Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ΥΑ οικ.2.16519/2012 ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012
Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, βλ και “Συνάφαεια μεταπτυχιακού διπλώματος κλπ” #8 Ν.3205/2003 Το επίδομα χορηγείται για όσο διάστημα το δικαιολογεί η θέση που προσφέρει τις υπηρεσίες του ο υπάλληλος. Εξαίρεση, οι διατιθέμενοι στα γραφεία των βουλευτών.
Επιδόματα μηχανικών: βλ. λήμμα στην καρτέλα “Τεχνικά”
Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.6341/18-2-2013 [ΑΔΑ ΒΕΔΓΧ-ΣΩ0] Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων από διοικητικές αρχές, ΚΕΠ και με υπεύθυνη δήλωση. Ετήσιος έλεγχος των επικυρώσεων μέσω υπεύθυνων δηλώσεων
Εργάσιμες ημέρες (βλ. και Αργίες) ΑΠ 1488/2004 Με το άρθρο 1 παρ. 1 της από 29-12-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το ν. 1157/1981, καθιερώθηκε από 1 Ιανουαρίου 1981 πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για το προσωπικό του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Ακολούθως, στην παρ. 10 του ίδιου άρθρου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το Σάββατο δεν θεωρείται ως ημέρα αργίας (εξαιρέσιμη) και δεν καταβάλλονται στο απασχολούμενο προσωπικό οι προβλεπόμενες από το νόμο προσαυξήσεις, στη δε επόμενη παρ. 11 ορίζεται ποιες είναι οι ημέρες αργίας
και ημιαργίας των ανωτέρω υπηρεσιών. Τέλος, κατά την παρ. 12 του ίδιου
άρθρου, η διαδρομή των προθεσμιών, που τάσσονται από το νόμο ή τα δικαστήρια, αρχίζει από την επόμενη ημέρα της επιδόσεως ή του γεγονότος που αποτελεί την αφετηρία της και λήγει τη 19.00 ώρα της τελευταίας ημέρας, εάν δε αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα ή Σάββατο, λήγει την ίδια ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι το Σάββατο, χωρίς να είναι αργία ή εξαιρετέα, δεν είναι εργάσιμη ημέρα, εις τρόπον ώστε, όταν ο νόμος για την επιχείρηση ορισμένης διαδικαστικής πράξεως τάσσει προθεσμία που αναφέρεται σε εργάσιμες ημέρες, δεν πρέπει στην προθεσμία αυτή να προσμετράται το Σάββατο, όπως ακριβώς και η Κυριακή, εφόσον κατά το Σάββατο δεν είναι δυνατή η επιχείρηση των πράξεων για τις οποίες τάσσεται η προθεσμία. Η προσδιοριζόμενη σε εργάσιμες ημέρες προθεσμία, δεν μπορεί να νοηθεί παρά και σε σχέση με τη λειτουργία των δικαστηρίων και τη δυνατότητα επιχειρήσεως διαδικαστικών πράξεων που απευθύνονται στο δικαστήριο. Ο νομοθέτης έχει γνώση των εννοιών και με σαφή διάκριση χρησιμοποιεί τους όρους «εργάσιμες ημέρες», όπως στα άρθρα 237 παρ. 3, 268 παρ. 4, 270 παρ. 2, 632 παρ. 1, 633 παρ. 2,, 926 παρ. 1, 979 παρ. 2 του ΚΠολΔ ή «ημέρες αργίας ή εξαιρετέες», όπως στα άρθρα 125 παρ. 1, 144 παρ. 1, 145 παρ. 4 κ.λ.π. του ίδιου Κώδικα. Ειδικότερα με το άρθρο 632 παρ.1 εδ. α` του ΚΠολΔ ορίζεται ότι
ο οφειλέτης, κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής, έχει το δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες από την επίδοσή της να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο δικαστήριο το οποίο είναι καθ` ύλην αρμόδιο, Επομένως, στην προθεσμία των δεκαπέντε εργασίμων ημερών, για την άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής, δεν θα υπολογισθούν οι Κυριακές, οι λοιπές αργίες και τα Σάββατα, που μεσολαβούν, αφού δεν είναι εργάσιμες ημέρες (ΑΠ 306/2003, 1634/2002, 1179/2001).
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΑΕΙ ΠΔ.160/2008 Γενικός πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
ΗλεκτροΜαγνητική Συμβατότητα ΚΥΑ. ΦΕΚ Β-1853/13-9-2007
Ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο: βλ. “ηλεκτρονικό μήνυμα” και “δημόσιο έγγραφο ηλεκτρονικό”
Ηλεκτρονικό μήνυμα ΕιρΑθ 8444/2011 Το επικυρωμένο αντίγραφο ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) εμπίπτει στην έννοια του ιδιωτικού εγγράφου με αποδεικτική δύναμη, ούτως ώστε να είναι δυνατή η έκδοση διαταγής πληρωμής
Ηλεκτρονικό μήνυμα: πρωτοκόλληση 8249/Α1/10-04-2001/ΔΙΑΔΠ http://edu.klimaka.gr/nomothesia/25-themata-genikhs-dioikhshs/855-prwtokollo-archeiothethsh-eggrafwn-hlektroniku-tachydromeiu.html
Θερινή ώρα #4 Οδηγίας 200/84 ΕΚ υποχρεωτική εφαρμογή στα κράτη μέλη της ΕΕ
Ιδρύση και Λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών από εργοδότες γενικά. #12 Ν.1483/1984, #1+7 ΠΔ.193/88 Όλοι οι εργοδότες (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ιδιώτες), υποχρεούνται να παρέχουν χώρο για βρεφονηπιακό σταθμό εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από 300 άτομα.
Ιστοσελίδες Δημόσιων Υπηρεσιών ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.4.4/8016/12-04-2010 http://edu.klimaka.gr/nomothesia/25-themata-genikhs-dioikhshs/890-epikairopoihsh-periechomenu-istoselidwn-dhmosiwn-yphresiwn.html, υποχρεωτική η συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων
Καθήκοντα Δημοσίων Υπαλλήλου #30 Ν.3528/2007 1.Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του. | 2.Σε περιπτώσεις επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο, επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας. Σε όμοιες περιπτώσεις επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο εργασίες συναφείς με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του ή για τις οποίες έχει την απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση. | 3.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ανάθεση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου. Παράταση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έως έξι (6) μήνες ακόμη επιτρέπεται μετά από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Κανονιστικές πράξεις διοίκησης #18 Ν.1599/1986 Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης και των ν.π.δ.δ. παραπέμπονται σε αρμόδιο όργανο για αντιγραφειοκρατική επεξεργασία.
Κανονιστική Διοικητική Πράξη: αναφορά στην προκαλούμενη δαπάνη #29Α Ν.1558/85, #27 Ν.2081/92, #1 §2.α Ν.2469/97, ΣτΕ 3217/2003 Κάθε Κανονιστική Διοικητική Πράξη πρέπει να μνημονεύει, άλλως είναι ακυρώσιμη, την προκαλούμενη απ’ αυτήν δαπάνη, καθώς και την πίστωση και το τρόπο εξεύρεσή της.
Καταγγελία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλ. “Αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”
Καταναλωτών προστασία Ν.2251/1994
Κοινής ησυχίας ώρες (μεσημεριανές και βραδυνές) Αστυνομική διάταξη 3/1996 άρθρο 1 παρ. 3 εδαφ. α (ΦΕΚ τ. Β 54/23.01.2003) άδεια για θορυβώδεις εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας χορηγείται με κατάθεση αντίστοιχης αίτησης στα ΚΕΠ (βλ. σχετικό ιστότοπο ΚΕΠ)
Κρυφή κάμερα ΣτΕ 1213/2010 η καταγραφή, με κρυφά μέσα, εικόνας, η οποία έχει ως κύριο ή ως μοναδικό θέμα συγκεκριμένο πρόσωπο, συνιστά, κατ΄ αρχήν, προσβολή του δικαιώματος του προσώπου τούτου επί της εικόνας του
Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων Ν.3528/2007, Ν.3839/2010
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Ν.2690/1999
Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας Ν.2717/1999
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Στάση και στάθμευση #34 Ν.2696/1999
Κώλυμα συμφέροντος δημόσιου υπάλληλου #36 Ν.3528/2007
Μετακλητοί υπάλληλοι βουλευτών, υπουργών κλπ. #56 ΠΔ.63/2005
Μεταπτυχιακό/διδακτορικό δίπλωμα, συνάφεια με θέση: βλ. “Συνάφεια μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος”
Μετατάξεις εκπαιδευτικών Αθμιας και Βθμιας σε διοικητικές υπηρεσίες παρ.7 άρθ.5 Ν.1824/1988
Μετατάξεις ΙΔΑΧ #32 ΠΔ.410/1988, §5 #12 Ν.3230/2004 Οι μετατασσόμενοι καταλαμβάνουν κενή αντίστοιχη οργανική θέση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση, γίνεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή , με δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού (αδιακρίτως συνάφειας αντικειμένου).
Μετάταξη ΙΔΑΧ από ειδικότητα σε ειδικότητα #34 ΠΔ.410/1988 Μετάταξη από ειδικότητα σε ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Μετεγγραφές πολυτέκνων από σχολές εξωτερικού #33 Ν.2009/1992 Μετεγγραφή χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς σε αντίστοιχα τμήματα εσωτερικού
Μετεγγραφές φοιτητών σε παραμεθόριες περιοχές #3 Ν.287/1976 1. Φοιτηταί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπάλληλοι του Δημοσίου ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου υπηρετούντες ή μετατιθέμενοι εις περιοχάς των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης, και Εβρου και εις τας νήσους Λήμνον και Αγιον Ευστράτιον, ως και οι σύζηγοι και τέκνα αυτών φοιτηταί των αυτών Ιδρυμάτων, δύναται να μεταγγράφωνται εις οιονδήποτε έτος σπουδών καθ` υπέρβασιν του κατά τας κειμένας διατάξεις καθορισθέντος ποσοστού μετεγγραφομένωνεις αντίστοιχους Σχολάς ή Τμήματα Σχολών του Πανεπιστημίου Θράκης. Προκειμένου όμως περί σπουδαστών Ανωτέρων, Μέσων ή Κατωτέρων Σχολών, ούτοι μετεγγράφονται εις αντίστοιχον εν τη έδρα ή εγγυτέραν πρός την έδραν της υπηρεσίας του υπαλλήλου Σχολήν. Αι πρός μετεγγραφήν αιτήσεις μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών υποβάλλονται μέχρι της 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους εις την Γραμματείαν της οικείας Σχολής.
Μετεγγραφές φοιτηών γενικά #34 Ν.4186/2013 βλ. και ΥΑ ΦΕΚ 1612Β/2010
Μετεκπαίδευση ΙΔΑΧ ΠΔ.94/1994, §3#53 Ν.1943/1991, #25 ΠΔ.410/1988
Μέτρα και Σταθμά νόμιμα ΠΔ.524/1978, ΥΑ. ΦΕΚ Β-70/1979
Μέτρηση ΗΜ ακτινοβολίας κάθε κεραίας ΥΑ. 2300/2008 ΦΕΚ 346/Β/2008
Μίσθωση έργου #6 Ν.2527/1997 Διαδικασία, προϋποθέσεις, περιορισμοί
Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών δημόσιων υπαλλήλων #25 Ν.3528/2007 1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη
νομιμότητα των υπηρεσιακών του ενεργειών. | 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Οταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. | 3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Οταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό. | 4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε. | 5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρμοδιότητα τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν. | 6. Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη, με κάθε μέσο, εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητας του, εφόσον διαταχθεί γι` αυτό από οποιονδήποτε από τους προϊσταμένους του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
Ολοκληρωμένες διοικητικές συναλλαγές #8 Ν.3242/2004 Όλες οι διοικητικές συναλλαγές που συνδέονται με την έκδοση ατομικής
πράξης φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) και οι οποίες αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων με τα οποία βεβαιώνονται πραγματικά περιστατικά, στοιχεία ή έννομες σχέσεις, διενεργούνται και ολοκληρώνονται από την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και ιδίως προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
Παράβολα δικαστικά: αντισυνταγματικό το υπερβολικό κόστος τους Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την 59/2012 απόφασή του έκρινε αντισυνταγματικό και αντίθετο με το #6 της Ευρ. Σύμβασης Ανθρ. Δικαιωμάτων το υπερβολικό κόστος των παραβόλων (από 4,40€ αυξήθηκε στα 100€). [βλ. σχετική πληροφορία στην σελ. 5 της εφημ. “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ), στις 12/2/2012] και [http://siaperaslaw.gr/en/news/antisintagmatiko-paravolo-dioikitiki-dikonomia-endiko-voithima/]
Παραγραφή αξιώσεων κατά ΝΠΔΔ #48 ΠΔ.496/1974 1. Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του ν.π.δ.δ. είναι πέντε ετών, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος. |2. Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του ν.π.δ.δ. αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά είναι τριών ετών. |3. Ο χρόνος παραγραφής των κατά του ν.π. αξιώσεων των υπαλλήλων τούτου των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ` αυτού συνδεομένων, εκ καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαυών ή αποζημιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι δύο ετών. |4. Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των εν παραγράφω 3 περιπτώσεων είναι δέκα ετών. |5. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του ν.π. ως και των κληρονόμων αυτών εκ καθυστερουμένων συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων και βοηθημάτων είναι δύο ετών, έστω και αν ενετάλησαν εσφαλμένως. Αι κατά την εκτέλεσιν το πρώτον, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως, μερίσματος, επιδόματος ή βοηθήματος, εντελλόμεναι δεδουλευμέναι συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή επιδόματα, παραγράφονται εντός διετίας, αρχομένης μετά πάροδον τριμήνου από της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. |6. Χρηματική αξίωσις κατά του ν.π. βεβαιωθείσα δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως ή δια την οποίαν εξεδόθη τίτλος πληρωμής, υπόκειται εις παραγραφήν πέντε ετών, αρχομένην από της τελεσιδικίας ή εκδόσεως του τίτλου πληρωμής αντιστοίχως.
Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου ΠΟΛ.1154/2016 Πολλά και ενδιαφέροντα για παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου, κυρίως σε θέματα φόρων, τελών, προστίμων κλπ.
Παραγραφή χρόνος χρηματικών αξιώσεων υπαλλήλων ΣτΕ Ολ 953/2011 Η θέσπιση με το άρθρο 90 παρ. 3 του Ν 2362/1995 εις βάρος των υπαλλήλων του Δημοσίου ειδικής βραχυπρόθεσμης διετούς παραγραφής, με την οποία περιορίζεται το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν αναδρομικά ποσά λόγω καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων απολαυών ή αποζημιώσεων λόγω παράνομης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης ή εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού, αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντ
Παραγραφής χρόνος χρηματικών αξιώσεων ΝΠΔΔ #48 ΝΔ.496/1974 1.Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του ν.π.δ.δ.είναι πέντε ετών, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος. | 2. Ο χρόνος παραγραφής των χρηματικών αξιώσεων κατά του ν.π. δι` αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά είναι τριών ετών. | 3. Ο χρόνος παραγραφής των κατά του ν.π. αξιώσεων των υπαλλήλων τούτου των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μετ` αυτού συνδεομένων, εκ καθυστερουμένων αποδοχών ή άλλων πάσης φύσεως απολαβών ή αποζημιώσεων εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι δύο ετών. | 4. Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των εν παραγράφω 3 περιπτώσεων είναι δέκα ετών. | 5. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του ν.π. ως και των κληρονόμων αυτών εκ καθυστερουμένων συντάξεων, μερισμάτων, επιδομάτων και βοηθημάτων είναι δύο ετών, έστω και αν ενετάλησαν εσφαλμένως. Αι κατά την εκτέλεσιν το πρώτον, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως, μερίσματος, επιδόματος ή βοηθήματος, εντελλόμεναι δεδουλευμέναι συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή επιδόματα, παραγράφονται εντός διετίας, αρχομένης μετά πάροδον τριμήνου από της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. | 6. Χρηματική αξίωσις κατά του ν.π. βεβαιωθείσα δια τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως ή δια την οποίαν εξεδόθη τίτλος πληρωμής, υπόκειται εις παραγραφήν πέντε ετών, αρχομένην από της τελεσιδικίας ή εκδόσεως του τίτλου πληρωμής αντιστοίχως.
Παραίτηση και επαναφορά στην υπηρεσία για υποψήφιους δημόσιους υπαλλήλους σε εκλογές §5,6 #18 Ν.1735/1987, όπως τροποποιήθηκε με το #12 Ν.3231/2004 (ΝΟΜΟΣ)
Παραμεθόριες περιοχές #24-32 Ν.1892/1990 ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων, αγορά ακινήτων, σπουδές κλπ. στις παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, βλ. αντίστοιχη ετικέτα στο docman.gr
Πειθαρχική εξουσία Υπουργού Εσωτερικών παρ.4 του άρθρου 117 του ν.3528/2007, Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/8/16231 (ΦΕΚ 1048/Β/26-06-2007) Σε περιπτώσεις κακοδιοίκησης, μη εξυπηρέτησης πολίτη, ανάρμοστη συμπεριφορά κλπ.
Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Υπαλλήλων #106-146 Ν.3528/2007
Περιουσιακής κατάστασης δήλωση: βλ. “δήλωση περιουσιακής κατάστασης”
Πόθεν έσχες: βλ. “δήλωση περιουσιακής κατάστασης”
Πολιτική Προστασία διάφορα Εγκύκλιος GSCP Ιούλιος 2009 Σεισμών
Ν 3013 2002 Αναβάθμιση ΠΠ
Ν 3448 Σ’ύσταση Ομάδων Αναγνώρισης Θυμάτων
Ν_3536 Ρυθμίσεις(Επιτάξεις μέσων)
Ν_3613 Ρυθμίσεις(απομάκρυνση πληθυσμού_ 112)
Π.Δ. 151 Οργανισμός_ΓΓΠΠ
ΠΔ 215_2007_ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
ΠΔ 1842007 ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΠΡΟΠΟ
ΠΔ_205_2007_ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από σεισμούς Αναθεώρηση
ΥΑ_1299_2003_Γενικό Σχέδιο ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ
ΦΕΚ Β2420_2012 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΓΠΠ
Πραγματογνωμοσύνες δικαστικές διοικητικών δικαστηρίων #165 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Ν.2717/1999 Αμοιβή πραγματογνωμόνων, δαπάνες, προκαταβολές κλπ.
Προβληματικές περιοχές #9 Μ/2085/1992, ΦΕΚ 667Β/1992 Μεταξύ άλλων και: Χανίων (Γαύδος, αρχαία Λισός, Επαρχία Σφακίων), Ηρακλείου (Κόφινας, Λασαίας, Φάραγκου, Τρυπητής), Λασιθίου, ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για τις υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων, αγορά ακινήτων, σπουδές κλπ. στις παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, βλ. αντίστοιχη ετικέτα στο docman.gr
Προθεσμία ανατρεπτική Η προθεσμία μέσα στην οποία θα πρέπει να γίνει κάποια ενέργεια. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που χαρακτηρίζεται ανατρεπτική, οποιαδήποτε ενέργεια ασκηθεί είναι άκυρη και ανενεργή. [βλ. και σύνδεσμο προθεσμίες γενικά: http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_gre_el.htm]
Προθεσμία αποκλειστική = βλ. “προθεσμία ανατρεπτική”
Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση #4 Ν.2690/1999 Γενικός κανόνας: προθεσμία 50 ημερών. Στην αντίθετη περίπτωση: αποζημίωση από την ειδική επιτροπή του #5 Ν.1943/1991. Πειθαρχική διαδικασία για τον υπαίτιο παρ.10 #5 Ν.1943/1991. Ελάχιστο ύψος αποζημίωσης σύμφωνα με ΥΑ ΔΙΣΚΠΟΠ/Φ/17/ΟΙΚ 16787 ΦΕΚ 1278/Β/2003.
Προθεσμίες δικονομικές http://ec.europa.eu/civiljustice/time_limits/time_limits_gre_el.htm#2.
Προθεσμίες διοικητικών διαδικασιών §5, #10 Ν.2690/1999 Οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός αν από τις
διατάξεις που τις προβλέπουν προκύπτει ότι είναι αποκλειστικές. Οι
προθεσμίες για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, δυσμενών για το
πρόσωπο το οποίο αφορούν αμέσως, είναι αποκλειστικές.
Προθεσμίες έκδοσης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων παρ.4 #4 Ν.2690/1999 Γενικός κανόνας: αμέσως εντός δέκα ημερών το πολύ. Στην αντίθετη περίπτωση: αποζημίωση από την ειδική επιτροπή του #5 Ν.1943/1991. Πειθαρχική διαδικασία για τον υπαίτιο παρ.10 #5 Ν.1943/1991. Ελάχιστο ύψος αποζημίωσης σύμφωνα με ΥΑ ΔΙΣΚΠΟΠ/Φ/17/ΟΙΚ 16787 ΦΕΚ 1278/Β/2003.
Προθεσμίες κοινοποίησης δημοσίων εγγράφων #5 Ν.2690/1999 Γενικός κανόνας: προθεσμία 20 ημερών. Στην αντίθετη περίπτωση: αποζημίωση από την ειδική επιτροπή του #5 Ν.1943/1991. Πειθαρχική διαδικασία για τον υπαίτιο παρ.10 #5 Ν.1943/1991. Ελάχιστο ύψος αποζημίωσης σύμφωνα με ΥΑ ΔΙΣΚΠΟΠ/Φ/17/ΟΙΚ 16787 ΦΕΚ 1278/Β/2003.
Προθεσμίες υποβολής αίτησης, αναφοράς κλπ. §1, #10 Ν.2690/1999 Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου
εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά
του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις
διατάξεις που τις προβλέπουν.
Προϊστάμενοι ΙΔΑΧ – Επιλογή ΠΔ.19/2011, ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473/16-6-2011 όροι και προϋποθέσεις επιλογής προσωπικού ιδαχ σε θέσεις προϊσταμένων που κατέχουν οργανική θέση, βλ. και εγκύκλιο http://www.dipechan.gr/images/stories/2011/diefth/2755.pdf
Προληπτικός έλεγχος δαπανών από Ελεγκτικό Συνέδριο #19 ΠΔ.774/1980
Προσοντολόγιο δημόσιων υπαλλήλων ΠΔ.50/2001, ΠΔ.146/2007
Προσωπικά δεδομένα Ν.2472/1997
Σεμιναρίων δαπάνες πληρωμή στους δημόσιους υπαλλήλους #12 Ν.2685/1999
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών #10 Ν.3220/2004 το επίδομα των 1000€
Συγγραφικά δικαιώματα υπαλλήλων (δημοσίων, ιδιωτικών) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Θεωρούνται επιτηδευματίες;
Από 1/1/2007 δεν θεωρούνται επιτηδευματίες με ρητές διατάξεις (περίπτωση γ’ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ. Β. Σ., όπως τέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.3522/2006) και κατά συνέπεια δεν τηρούν βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία. Επίσης με τις ίδιες διατάξεις από 1/1/2007 δεν θεωρείται επιτηδευματίας και ο συγγραφέας συνταξιούχος ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησής του για την πρώτη μετά από τη συνταξιοδότησή του έκδοση βιβλίου.
Ποιο στοιχείο εκδίδεται για την καταβολή των αμοιβών τους;
Απόδειξη δαπάνης. Στην περίπτωση που οι ίδιοι εκδίδουν τα βιβλία τους και τα πωλούν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς από τον αγοραστή αυτών επιτηδευματία.
Συλλογικά Όργανα – Συμμετοχή φύλων #6 Ν.2839/2000 Κάθε φύλο εκπροσωπείται κατά τουλάχιστον 1/3 στα διοριζόμενα μέλη του Οργάνου
Συλλογικά όργανα: Κανόνες λειτουργίας #19 Ν.1599/1986, #13-15 Ν.2690/1999
Συλλογικά όργανα: Συγκρότηση με κλήρωση μελών #26 Ν.4024/2011, ΥΑ ΦΕΚ 2540/Β/7-11-2011 Τα μέλη των συλλογικών οργάνων (για τα οποία δεν προβλέπεται υπόδειξη ή ex officio ορισμός), προκύπτουν από διαδικασία κλήρωσης: αφορά επιτροπές διαγωνισμών, αξιολόγησης, ανάθεσης, παρακολούθησης, παραλαβής κλπ.
Συλλογικές συμβάσεις δημοσίου δικαίου Ν.2738/1999
Συλλογικές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου Ν.1876/1990
Συμβάσεις: Πότε δεν απαιτείται η κατάρτιση έντυπης σύμβασης ΥΑ ΦΕΚ1427/Β/2001, #80 Ν.2362/1995 Για ποσά μέχρι 2.500€ δεν απαιτείται η κατάρτιση έντυπης σύμβασης (μόνο για εφάπαξ δαπάνες).
Σύμβαση μίσθωσης έργου: βλ. “μίσθωση έργου”
Συνάφεια μεταπτυχιακού/δικτατορικού διπωλάματος αρ.1 παρ.5 Ν.4038/2012 Αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Συνδικαλιστικές εισφορές: βλ. “Εισφορές σε συνδικαλιστικές…”
Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα Ν.1264/1982
Σφραγίδες δημοσίου, νπδδ κλπ Ν.48/1975
Τεκμήριο νομιμότητας πράξεων Διοίκησης ΓνΝΣΚ 277/2010 Οι Πράξεις της Διοίκησης διαθέτουν το τεκμήριο της νομιμότητας και είναι εκτελεστές ακόμα κι όταν πάσχουν (σοβαρά) νομικά
Τόκος υπερημερίας οφειλής Ν.Π.Δ.Δ. §2 #7 ΝΔ.496/1974 Ως νόμιμος και ο της υπερημερίας τόκος πάσης του νομικού προσώπου οφειλής, εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ορίζεται δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου, άρχεται δε από της επιδόσεως της αγωγής.
Υιοθεσία Ν.2447/1996
Υπαλληλικός κώδικας του δημοσίου: βλ. “Κώδικας δημοσίων υπαλλήλων”
Υπέρβαση ιεραρχίας [ΔΥ] http://edu.klimaka.gr/nomothesia/25-themata-genikhs-dioikhshs/784-ypervash-ierarchias-ypovolh-anaforas.html
Υπηρεσιακές μεταβολές και προσλήψεις κατά τις προεκλογικές περιόδους #28 Ν.2190/1994
Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Αιτιολόγηση επιλογής προισταμένων ΔΕΦ Αθηνών 1189/2007, 1461/2007 Στο πρακτικό του ΥΣ δεν απαιτείται η παράθεση ειδικής αιτιολογίας ως τύπου για την επιλογή ως προισταμένου ενός υπαλλήλου έναντι άλλου. Το ΥΣ έχει ευρεία διακριτική ευχέρειας να προβεί στην επιλογή των καταλληλότερων. Απαιτείται αιτιολογία μόνον όταν ο παραληφθείς υπερέχει σαφώς έναντι του επιλεγέντος. Αν υπάρχει όμως αιτιολογία πρέπει να είναι νόμιμη. Η κρίση του ΥΣ για την επιλογή των καταλληλότερων δεν ελέγχεται ακυρωτικά.
Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Αναπλήρωση μέλους ΔΠΡ Ροδόπης 564/2005 Ακυρωτέα απόφαση Επιτροπής λόγω συμμετοχής αναπληρωματικού μέλους χωρίς μνεία στο πρακτικό του κωλύματος του τακτικού μέλους και χωρίς να προκύπτει κλήτευση του τελευταίου.
Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Αντικατάσταση μέλους ΔΕΦ Αθηνών 1460/2007 Απαγορεύεται η αντικατάσταση μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου πριν την λήξη της θητείας του, αν δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, που πρέπει να αναφέρονται στην σχετική πράξη.
Υπηρεσιακό Συμβούλιο: Επιλογή προϊσταμένου με μεταπτυχιακό ΔΕΦ Αθηνών 1189/2007 Η αρχαιότητα στην υπηρεσία και η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν αρκούν για προσδώσουν κατάδηλη υπεροχή στον υπό κρίση.
Υποβολή εγγράφου με συστημένη επιστολή _x008e_§3, #10 Ν.2690/1999 Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει το έγγραφό του με αποστολή
συστημένης επιστολής εφόσον δεν το αποκλείουν οι σχετικές ειδικές
διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται
εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.
Υπογραφές σε δημόσια έγγραφα ή διοικητικές πράξεις §1 #81 Ν.1892/1990 Κάθε διοικητική πράξη ή έγγραφο δεν επιτρέπεται να φέρει περισσότερες από τρεις υπογραφές (δηλ. δύο προσυπογραφές και την τελική υπογραφή του αποφασίζοντος). Εξαιρέσεις σύμφωνα με την διαδικασία του της §2 του ίδιου άρθρου.
Υπογραφή υπαλλήλου σε έγγραφο ή πράξη §5 #7 Ν.1943/1991 Κάθε υπάλληλος, που προσυπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο ή πράξη, οφείλει να θέτει παραπλεύρως της προσυπογραφής του την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία προσυπέγραψε.
Υποχρέωση υπογραφής εγγράφων από δημόσιους υπαλλήλους (βλ. νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών)
Φορολογικό απόρρητο #85 Ν.2238/94 Φορολογικό απόρρητο έναντι όλων, πλην της αρμόδιας εφορίας. Εισοδηματικά στοιχεία διαθέσιμα σε κάθε τρίτο, μέσω καταλόγων, στην οικεία εφορία. Παροχή οικονομικών στοιχείων με ή χωρίς νόμιμη αιτία.