Αξιωματικοί πολύτεκνοι

Α. Οι πολύτεκνοι αξιωματικοί δικαιούνται: 1. παραμονή στις φρουρές που υπηρετούν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι έξι χρόνια, 2. μετάθεση με απόλυτη προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων, 3. παραθερισμό και στέγαση στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις κατά προτεραιότητα. [Γεν. Διαταγή ΓΕΣ 12136/Σ769/2001]

Β. Στις σχολές μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων, πέραν του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων και μέχρι ποσοστό 25% συνολικά, εισάγονται κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντες από ειδικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων προηγούνται οι πολύτεκνοι. [αρθ. 1 του Ν.Δ.582/1970 και αρθ. 1 του Ν.1297/1982]

Γ. Παιδιά πολύτεκνων οικογενειών που κατατάσσονται ως Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας πριμοδοτούνται με 100 μόρια. [ΠΔ.292/2001 και ΠΔ.6/2003]