Υ

υποδεκάμετρο, το Το δέκατο του μέτρου, δέκα εκατοστά.
υφεκατόμετρο, το Το εκατοστόμετρο.