Μεταπτυχιακά

Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, εκ των υποψήφιων στα μεταπτυχιακά και μεταδιδακτορικά προγράμματα υποτροφιών εξωτερικού και εσωτερικού, που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, χορηγούνται υποτροφίες καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων υποτροφιών. [άρθ.3, παρ.10 του Ν.2158/1993 όπως τροποποιήθηκε με το άρθ.19 του Ν.3369/2005 και Κανονισμός Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. ΦΕΚ 2100/Β/10-10-2008]