Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας

Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Η αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης είναι πλέον συνταγματικά κατοχυρωμένη (άρθρο 24 του Συντάγματος) και περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βιώσιμη χωρική ανάπτυξη αποσκοπεί στην υλοποίηση τριών φαινομενικά αντιτιθέμενων στόχων: της οικονομικής μεγέθυνσης, της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιδιωχθούν με δράσεις που υλοποιούνται στο χώρο και με σχεδιασμούς που εκτείνονται σε διάφορους χρονικούς ορίζοντες. Η επίτευξη όμως του στόχου της αειφορίας βρίσκει τη χώρα μας πολύ πίσω, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη νέα Στρατηγική της Λισαβόνας