Φοιτητών διδακτικά βιβλία

Φοιτητές τέκνα πολύτεκνων οικογενειών δικαιούνται σε κάθε περίπτωση δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και λοιπών  βοηθημάτων [άρθ. 22.δ του Ν.2083/1992]