Δικηγορική Αμοιβή

Κατά τη διάταξη του άρθρου 7 του Ν.1910/44 οι πολύτεκνοι καταβάλουν το μισό της κανονικής δικηγορικής αμοιβής, συμπεριλαμβανόμενης και της αμοιβής για την παράσταση στη σύνταξη συμβολαίων.