Ξ

ξά(γ)ι, το [1] Μέτρο δημητριακών ισοδύναμο με μισό κιλό.

[2] Μέτρο πυρίτιδας, σφαιριδίων για κυνηγητικά όπλα, μεταξόσπορου, μπαχαρικών και άλλων πολυτίμων πραγμάτων· ισοδύναμο με το 1/16 της ουγκιάς.

βλ. και αξάι

ξέστης, ο [Ρωμαϊκή περίοδος] Το συνηθέστερο ρωμαϊκό  μέτρο χωρητικότητας για υγρά και στερεά, υπολογίζεται ότι αντιστοιχούσε σε 0,546 λίτρα.