Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης – Μη Παροχή Εγγύησης – Περιορισμός Ευθύνης.
Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στο Χαράλαμπο (Μπάμπη) Γ. Κουτρούλη, που στο παρόν κείμενο θα καλείται ιδιοκτήτης.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Παρόλο που καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το περιεχόμενο αυτών των σελίδων να είναι αξιόπιστο και ακριβές, ο επισκέπτης αυτού του δικτυακού τόπου αποδέχεται, ρητά, ότι η χρήση του παρεχόμενου υλικού γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Ο ιδιοκτήτης των σελίδων δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία αυτού του δικτυακού χώρου. Επίσης, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορούν να προκύψουν από την χρήση αυτού του δικτυακού χώρου, καθώς και για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και το περιεχόμενο της κάθε πληροφορίας η οποία παρέχεται σε αυτόν τον χώρο.

Η παρούσα αποποίηση ευθύνης συμπεριλαμβάνει πάσης φύσεως βλάβες και ζημιές που προκλήθηκαν από κάθε είδους πρόβλημα λειτουργίας, λάθος, παράληψη, διακοπή, διαγραφή, έλλειψη, αναβολή λειτουργίας ή μετάδοσης υπολογιστικού ιού, σφάλματος γραμμής επικοινωνίας, κλοπής ή καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης για την αλλαγή του περιεχομένου, είτε από αμέλεια, είτε από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης και ο συντάκτης των σελίδων δεν θα ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς εξαίρεση, άμεσων, έμμεσων, τυχαίων, ειδικών, επακόλουθων ή τιμωρούμενων βλαβών οι οποίες θα προκύπτουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης αυτού του χώρου. Ο επισκέπτης και χρήστης του χώρου αυτού αποδέχεται ότι τα αναφερόμενα σε αυτή την παράγραφο αφορούν όλο το περιεχόμενο του δικτυακού χώρου.

Συμπληρώνοντας τους όρους που αναφέρονται πιο πάνω, ο ιδιοκτήτης και ο συντάκτης αυτού του δικτυακού τόπου, αλλά και κανένας από τους προμηθευτές των πληροφοριών ή συνεργάτες περιεχομένου, δεν ευθύνονται, ανεξαρτήτως της αιτίας ή της διάρκειας, για οποιαδήποτε λάθη, ανακρίβειες, παραλήψεις, άλλο ελάττωμα ή μη αυθεντικότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν τον δικτυακό χώρο, για οποιαδήποτε καθυστέρηση και διακοπή κατά την μεταφορά των πληροφοριών προς τον χρήστη, για οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή απώλειες που οφείλονται ή τυχαία προκύπτουν από τα παραπάνω αναφερόμενα. Κανείς από τους προαναφερόμενους δεν ευθύνεται για κάθε φύσεως απαιτήσεις ή απώλειες εκ μέρους τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και της απώλειας κερδών, των επακόλουθων και των τιμωρούμενων βλαβών.

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στον ιδιοκτήτη των σελίδων του. Οι χρήστες δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική μη κερδοσκοπική χρήση και με την προϋπόθεση ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Επιτρέπεται, όμως, η ενσωμάτωση υλικού του παρόντα δικτυακού τόπου σε προσωπικές ιστοσελίδες, μη κερδοσκοπικής χρήσης, με την απαραίτητη προϋπόθεση της κατάδειξης της πηγής προέλευσης με αντίστοιχο υπερσύνδεσμο (link) προς τον παρόντα δικτυακό τόπο. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς έγγραφη συναίνεση. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο ιδιοκτήτης και  ο συντάκτης των σελίδων δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο ιδιοκτήτης και ο συντάκτης του παρόντα δικτυακού τόπου απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Οι όροι χρήσης αφορούν και απευθύνονται σε κάθε άτομο που προσπελαύνει οποιαδήποτε σελίδα του δικτυακού τόπου. Η χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνει αυτόματα την αποδοχή των όρων χρήσης του. Η εξακολούθηση της χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου, ακόμα και μετά από τις οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενό του, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή αυτών των όρων.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους μην χρησιμοποιείτε το δικτυακό τόπο.