Ηλεκτρικά Ατυχήματα

Ηλεκτρική ενέργεια και ηλεκτρικά ατυχήματα στην Ελλάδα

Η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη της ανάπτυξης μιας χώρας. Στη χώρα μας, η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κάτοικο το 1950 ήταν 88 kWh. Σήμερα, η αντίστοιχη κατανάλωση πλησιάζει τις 4000 kWh. Στο σχήμα 1 απεικονίζεται η εξέλιξη της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία χρόνια.shima-1 Είναι αξιοσημείωτος ο έντονα ανοδικός ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτέλεσμα της καθυστερημένης ανάπτυξης της χώρας. Δυστυχώς όμως, η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι απαλλαγμένη από κινδύνους. Στο σχήμα 2 παρουσιάζεται η χρονολογική εξέλιξη του αριθμού των θανατηφόρων ηλεκτροπληξιών στο σύνολο του πληθυσμού και στο σύνολο των εργαζομένων, αντίστοιχα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε μια αργή αλλά σταθερή μείωση του αριθμού των θανατηφόρων ηλεκτροπληξιών στο γενικό πληθυσμό. Ο αριθμός αυτός τα τελευταία χρόνια αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, στις 4 θανατηφόρες ηλεκτροπληξίες ανά 1.000.000 κατοίκων. Δε συμβαίνει το ίδιο για τους εργαζόμενους, όπου παρατηρείται μια μικρή αλλά αισθητή αύξηση του αριθμού των θανατηφόρων ηλεκτροπληξιών.shima-2

Οι αριθμοί αυτοί, συγκρινόμενοι με άλλες χώρες, είναι αρκετά υψηλοί. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, το 1994 συνέβησαν 1,3 θανατηφόρα ηλεκτρικά ατυχήματα ανά 1.000.000 κατοίκων.
Δεν διαθέτουμε στατιστικά στοιχεία για την κατανομή όλων των ειδών των ατυχημάτων στον πληθυσμό της Ελλάδας. Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας και στους οποίους τα ηλεκτρικά ατυχήματα αφορούν μικρό ποσοστό του συνόλου των ατυχημάτων, περίπου το 6 ‰ του συνόλου. Όμως, η αναλογία αυτή ανατρέπεται στην περίπτωση των θανατηφόρων ατυχημάτων. Οι θανατηφόρες ηλεκτροπληξίες αντιστοιχούν περίπου στο 17 % του συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων και αποτελούν τη δεύτερη αιτία εργατικών ατυχημάτων με θανατηφόρα κατάληξη, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Τύπος ατυχήματος (αιτία) Θανατηφόρα ατυχήματα (%)
Πτώσεις 301 40,2
Ηλεκτροπληξία 129 17,2
Μηχανήματα 126 16,8
Παθολογικά αιτία 70 9,4
Τροχαία 45 6,0
Εκρήξεις 39 5,2
Λοιπά 22 2,9
Εισπνοή αερίων 16 2,1
Σύνολο 748 100,0

Δυστυχώς, και στην περίπτωση αυτή, η σύγκριση με άλλες χώρες είναι εξαιρετικά δυσμενής για την Ελλάδα. Στις ΗΠΑ το ποσοστό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων που προκλήθηκαν από ηλεκτροπληξία αντιστοιχούν στο 7 % του συνόλου και η ηλεκτροπληξία ήταν η τέταρτη αιτία θανατηφόρων ατυχημάτων (στοιχεία για τα χρόνια 1990 – 1995).