Δικηγόροι πολύτεκνοι

Οι πολύτεκνοι δικηγόροι μπορούν να ασκούν δικηγορία και, ταυτόχρονα, να λαμβάνουν σύνταξη, κύρια ή επικουρική, από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. [άρθ.63Α Ν.3026/1954, άρθ.16 Ν.1366/1983, άρθ.1 Ν.1649/1986]

Οι φορείς του δημοσίου υποχρεούνται να προσλαμβάνουν αναλογικά ως δικηγόρους προστατευόμενα πρόσωπα των κατηγοριών του άρθ.1 του Ν.2643/1998 (περιλαμβάνονται οι πολύτεκνοι), σε ποσοστό 8% επί του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων δικηγόρων στη νομική τους υπηρεσία. [άρθ.2 Ν.2643/1998]

Οι πολύτεκνοι δικηγόροι, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, καταβάλλουν το μισό της ετήσιας εισφοράς κατά την ανανέωση της ταυτότητάς τους.