Εμπόριο Υπαίθριο – Πλανόδιο

Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων δικαιούνται επαγγελματική άδεια στις Λαϊκές Αγορές καθώς και άδεια για Πλανόδιο και Υπαίθριο Εμπόριο σε ποσοστό 15% του αριθμού των αδειών. [άρθρα 1 και 7 του Ν.2323/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθα 1 και 4 του Ν.3377/2005 ΦΕΚ.Α.202, αντίστοιχα]

Άδειες υπαίθριου εμπορίου στους χερσαίους χώρους Οργανισμών Λιμένα, Λιμενικών Ταμείων και του Ε.Ο.Τ. θα χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις έκδοσης των αδειών, κατά προτίμηση έναντι όλων των άλλων ενδιαφερομένων και στους πολύτεκνους. [Υπουργική Απόφαση Φ.3131/17/96 ΦΕΚ Β’178 12.3.1997]