Ε

εκατόγραμμο, το Μονάδα βάρους ίση με 100 γραμμάρια.
εκατοστό, το Μονάδα μήκους, το εκατοστό του μέτρου, το εκατοστόμετρο, ο πόντος.
εκατοστόγραμμο, το Μονάδα βάρους και μάζας ίσης με το ένα εκατοστό του γραμμαρίου.
εκατοστόμετρο, το Μονάδα μέτρησης μήκους, το 1/100 του μέτρου, το εκατοστό, ο πόντος.
εκτάριο, το Μονάδα μέτρησης επιφανείας ίση με 100 αρ· δηλαδή 10.000 τετραγωνικά μέτρα.
εκτεύς, ο [Ελληνορωμαϊκή περίοδος] Μονάδα χωρητικότητας ισοδύναμη με 0,55 λίτρα.
εργάτης, ο [Χανιά Κρήτης] Μονάδα εκτίμησης επιφανείας αμπελιού (αντιστοιχεί σε μισό έως ένα στρέμμα αμπελιού).
έτος φωτός, το Μονάδα μέτρησης εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων, ισοδύναμη με την απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος, περίπου 9 1/2 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.