Αστυνομικοί πολύτεκνοι

Ποσοστό μέχρι 10%, των εισαγομένων στην Αστυνομική Ακαδημία, καλύπτεται από πολύτεκνους και τα παιδιά τους. [αρθ. 42 Ν.1481/1984]

Πολύτεκνοι αστυνομικοί που επιθυμούν να μετατεθούν, προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων. [αρθ. 3 ΠΔ.69/1997]