Δικαστικά έξοδα και τέλη πολυτέκνων

Τα έξοδα και τέλη κάθε διαδικασίας ενώπιον Δικαστηρίου μειώνονται στο μισό εφόσον αυτά καταβάλλονται από πολύτεκνους. [άρθρ.7 Ν.1910/1944]