Αστερισμοί

UMa-Visibility
Άρκτος Μεγάλη [Ursa Major [Ursae Majoris], UMa]
Έκταση: 3, 1280°°
Θέση: Β, Αειφανής
Παρατήρηση: τέλη Μαρτίου.


Boo-visibility
Βοώτης [Bootes [Bootis], Boo]
Έκταση: 13, 907°°
Θέση: Ι, Αμφιφανής
Παρατήρηση: τέλη Μαΐου


UMi-visibility
Άρκτος Μικρά [Ursa Minor [Ursae Minoris], UMi]
Έκταση: 56, 256°°
Θέση: Β, Αειφανής
Παρατήρηση: πάντοτε


Cas-Visibility
Κασσιόπη [Cassiopeia [Cassiopeiae], Cas]
Έκταση: 25, 598°°
Θέση: Β, Αειφανής
Παρατήρηση: μέσα Οκτωβρίου


her-visibility
Ηρακλής [Hercules [Herculis], Her]
Έκταση: 5, 1225°°
Θέση: B, Αμφιφανής
Παρατήρηση: μέσα Ιουνίου