Α

Αγαστέρα, η [Κρήτη] Μέτρο χωρητικότητας υγρών, μισής ή μιας οκάς.
άμμα, η [Αρχ. Ελλάδα] Μονάδα μήκους, περίπου 18,4 μέτρα.
αξάι, το [Κρήτη] Μέτρο χωρητικότητας στερεών και γεννημάτων, περίπου μιας οκάς.βλ. και ξάγι
απιθαμή, η η απιθαμή ή πιθαμή ή σπιθαμή· μέτρο μήκους, τα 9/10 του ποδιού.
αρ, το Μονάδα μέτρησης επιφανειών· ισοδυναμεί με 100 τετρ. μέτρα.
αρσίν, το Μέτρο μήκους σε χρήση στους ανατολικούς λαούς και παλιότερα στη Ρωσία. Το μήκος ποίκιλε από χώρα σε χώρα. Το ρωσικό αρσίν ισοδυναμούσε με 7/9 της γιάρδας ή 0,7112 μέτρα.
άρουρα, η [Ελληνορωμαϊκή περίοδος] Μονάδα επιφανείας καλλιεργήσιμης γης· ισοδυναμούσε με 2025 τετρ. μέτρα περίπου.
αρτάβα, η [Ελληνιστική Αίγυπτος] Μονάδα χωρητικότητας· ισοδυναμεί με 40 λίτρα περίπου.
ασσάριο, το [Αρχαία Ρώμη] Μονάδα βάρους (λατ.: as ή assarious). Το ένα δωδέκατο του ασσαρίου ονομαζόταν (uncia) ουγκιά.