Θεωρήσεις εγγράφων

Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης και γάμου, που αφορούν πολύτεκνους, χορηγούνται ατελώς.

Οι πάσης φύσεως θεωρήσεις εγγράφων από την Αστυνομία ή τις άλλες δημόσιες αρχές, γίνονται ατελώς για τους πολύτεκνους [άρθ. 2 Ν.1910/1944]