Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Φοιτητές – Μετεγγραφή

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3282/2004(ΦΕΚ.208-Α), οι πολύτεκνοι γονείς και τα τέκνα αυτών καθώς και οι εξομοιούμενοι  μ’ αυτούς (χήροι, χήρες, τέκνα αυτών κτλ.), δικαιούνται μετεγγραφή χωρίς ποσοτικό περιορισμό.