Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στρατιωτική θητεία

Σύμφωνα με το Ν.3257/2004 ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ή περισσότερα ζώντα αδέλφια υπηρετεί εννιάμηνο. Επίσης, απαλλάσσεται από τη στράτευση οι πατέρες τριών ή περισσότερων τέκνων. (Σχόλιο: οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας είναι συχνές και γι αυτό το λόγο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατιωτικές Αρχές)