Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Διδακτικά βιβλία φοιτητών

Φοιτητές τέκνα πολύτεκνων οικογενειών δικαιούνται σε κάθε περίπτωση δωρεάν παροχή διδακτικών βιβλίων και λοιπών  βοηθημάτων [άρθ. 22.δ του Ν.2083/1992]