Πράσινη, καινοτόμος επιχειρηματικότητα στη γεωργία και αειφορικές πηγές ενέργειας.
Ο ρόλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Λεξικό ελληνικών μονάδων μέτρησης > Υ

υποδεκάμετρο, το Το δέκατο του μέτρου, δέκα εκατοστά.
υφεκατόμετρο, το Το εκατοστόμετρο.